Sme tu pre Vás

+421 905 616 531 Otvorené: Tel: 8:00-18:00 |  Mail: non-stop
PONÚKAME
PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY NAJVYŠŠEJ KVALITY

prekladateľské služby
v anglickom jazyku


NEÚRADNÉ PREKLADY

Preklady pre Vás vyhotovujeme ako špecialisti v lingvistike a translatológii, ktorí sú aktívnou súčasťou špecializovaného akademického prostredia. Každý preklad, ktorý pre Vás Slovacontact Plus, s.r.o. vyhotoví, je zárukou vysokej kvality poskytovaných prekladateľských služieb spĺňajúcich najvyššie štandardy etablovaných kritérií hodnotenia kvality prekladu.

ÚRADNE OVERENÉ PREKLADY

Preklady s úradným overením poskytujeme v anglickom jazyku. Úradne overený preklad (s pečiatkou prekladateľa so štátnym znakom) nadobúda štatút právneho dokumentu. Stanovenie ceny určuje vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 565/2008 Z. z. (v znení zmien a dodatkov), ale s klientom je možné dohodnúť cenovú zľavu.

CENY

Ceny sa v tomto prostredí tradične stanovujú za 1 normostranu (NS), pričom 1 NS predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. Približnú cenu za preklad stanovíme po dodaní zdrojového textu určeného na preklad a odhade výsledného počtu NS prekladu.

Klientom však vychádzame v ústrety už aj v čase zadávania prekladu – zaviedli sme možnosť stanovenia návrhu ceny priamo klientom podľa počtu slov zdrojového textu v jednotkovej cene za slovo v euro centoch. Napr. 250 slov (alebo 1 NS podľa typu textu) vo východiskovom jazyku v cene 0,045 centov činí 11,29€ za tradičnú 1 NS.

V oboch metódach dosiahnutia dohody o cene prekladu rozhoduje aj charakter textu a lehota dodania jeho prekladu.

Nemôžeme Vám však ponúknuť dampingové ceny – sme profesionáli, ktorí poznajú aj medzinárodne akceptovaný pomer medzi kvalitou a cenou.